چرا ما ؟

:دلیل ساده است و تنها،ما بهترینیم! برخی از توانایی های مارو ببینید

درباره ما

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺷﺮوع ﮐﺎرﮔﺎه ارده ﺳﺎزي (ﺷﯿﺮه ﺧﺎﻧﻪ*)

در ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻬﺎي 1130 ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ و 1751 ﻣﯿﻼدي ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮو ع ﺑﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در ﻧﺴﻠﻬﺎي آﯾﻨﺪه ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ در اواﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻮدن ارده(ﺑﻌﻠﺖ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ارده در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮد)ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﮔﺮم ﺗﻮﻟﯿﺪات دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ روﻏﻦ ارده(روﻏﻦ ﺷﯿﺮه) روﻏﻦ ﭼﺮاغ و ﮔﻨﺪم ﺣﻠﯿﻢ ﮐﻮﺑﯽ ﺑﻮده. ﮐﺎرﮔﺎه واﻗﻊ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﺳﺎل (1360) ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺐ ارده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﺪ و در دﻧﯿﺎ ﺟﺰء آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدي در ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺎه در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮده و ﺷﺮوع آن ﮐﻪ در ﺳﺎل(1130 ه.ش) و (1751 ﻣﯿﻼدي) در دزﻓﻮل راﺳﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دزﻓﻮل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﻗﻊ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﭼﻬﺎرراه ﺳﯿﻤﺘﺮي ﺟﻨﺐ ﻫﺘﻞ اﺣﺴﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﮔﻨﺠﺸﮑﯿﺎن ارده و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و داﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
*در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﺼﺎر ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ارده ﺷﯿﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ

نزدیک به سه قرن سابقه در تولید ارده

تاسیس 1130 خورشیدی
جدید ترین اخبار

جدیدترین اخبار و آخرین تولیدات ما را در اینجا دنبال کنید

جدیدترین محصول ما تولید روغن ارده میباشد که در سایز خانواده در حال تولید است، این محصول از محبوبیت خاصی برخوردار است

روغن ارده
در سایز خانواده

ارده ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﺠﺪ ﻧﺮم و ﺳﺎﺋﯿﺪه اﺳﺖ ﮐه در ﮐﺘﺐ ﻗﺪﯾﻢ از آن ﺑﻨﺎم رهشی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ارده ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﻣﻮاد ﺳﻔﯿﺪه ای ﺑﺎ روﻏﻦ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰو ﻏﺬاهای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﻮی ﺑﻮده و اشتها را ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ارده
فرایند تولید ارده

طبق آزمایشهای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐه ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺧﻮان و ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﮔﻮﺷه ﮔﯿﺮ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐه ارده ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺮ طﺮف ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﯾﺪ روزی ﺣﺪود 4 ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپ ﺧﻮری ﺑﺎﺷﺪ

کنجد
اﺛﺮ ﮐﻨﺠﺪ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯿﺴﻢ

حس کنجکاوی داری؟

میتوانید مارو از طریق زیر پیدا کنید و با ما در ارتباط باشید